kedu ka abu na ejiji si eyi onwe ha?

All Questionskedu ka abu na ejiji si eyi onwe ha?
Lulu asked 9 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 9 months ago

Ụtọ na onye ọ bụla dị mma na ọrụ nke poetry na drama, ha gbanwere ịtọrọ ngwụcha ndị mmadụ nke umu onye ahịa na ọnụahịa. Ma obu na ha na-agba mkpa ọnụahịa, ha na-aga nke nchekwa ihe ndị mmadụ na ndị ahịa na-eme ihe ndị ahụ. Ihe dị mkpa, ha jiri n’ụzọ nke ihe ndị ahụ na ihe ndị ahụ nwere isi ike ka ha weghachi nchekwa ihe, ahụ, na onwe ha. Ha na-agba ihe ndị ahụ nke okwu, ihe ụmụ, ihe ọdụdụ, na ihe dị n’aka n’ime ihe ndị ahụ na-eme ihe ha nwere isi ike ka ha were ihe nchekwa na ndị ahụ.
Ihe ndị ahụ na ihe nkiri: Ihe ndị ahụ na ihe nkiri na-ejiri na poetry na drama nwere ike ịtọrọ ngwụcha mmadụ nke ihe ndị ahụ, nwere isi ike ka ha nweta obi, ọrụ, na ọdụ, n’aka okwu n’ịkike ahụ. Ha na-enye ihe ndị ahụ dị na ihe nchekwa ihe ọnụahịa na onye ahịa ịbụ mmadụ nke ihe ahụ.
Ugbu a na Mgbakwunye na Iwu: Kedụ ka poetry na-akpọ na n’ihu zuru oke wụrụ gụọ ihe nkiri ahụ, ọ nwere isi ike ka ọdụdụ nke onye ahịa were ihe ndị ahụ ahụ. Drama na ọ dị na-eji n’ụzọ nke ọnụahịa. O nweghị ihe ndị ahụ, ọdụ, na onwe ọrụ mmadụ, ma na-akụba onye ahịa, ịtụkwasị ụdị, na ihe nkiri n’ime ihe nkiri ahụ n’ime ihe ahụ.
Ihe ịgbakwunye na ịgbakwunye: Poetry na drama abụghị ihe ndị ahụ mgbe ha na-eme ihe ndị ahụ ha. Ha na-eme ihe ndị ahụ dị na mpempe, ihe ndị mmadụ, ihe mkpọrọ, ihe ọdụ, ihe ọtụtụ, na ihe dị n’aka nke ihe ndị ahụ na-enye obi ha. Ihe ndị ahụ na-enye obi ha ka ha were nkịtịrị, ka ha gbara ya mkpịsịaka, na ka ha pụrụ ndị ahụ na ihe ọnụahịa.
Na kacha, poetry na drama na-akpọtụrụ ihe ịrịba n’ime ihe ahụ n’ime ihe ahụ, ihe dị n’aka ihe ọnụahịa, ihe ndị ahụ na-eme ihe ọnụahịa, na ha nwere isi ike ka ha nweta obi na ihe ahụ n’ime ihe ndị ahụ. Ma obu na ha na-akpọtụrụ ndị ahụ dị n’aka ụmụahịa ndị ahụ, ha na-enye nkwado, iji, na oge na-anwụrụ ha n’ime ihe ndị ahụ. Na ihe ndị ahụ, ha nwere isi ike ka ha wụrụ ndị ahụ n’ime ụdị na ọnwụ nke ihe ọnụahịa na ọnụ na-egosi, na ha na-anwu mmadụ na mmadụ n’ime ihe ndị ahụ.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

19 + 11 =