Aroko ajemo isioaya Lori ISE Tisa

All QuestionsCategory: Secondary SchoolAroko ajemo isioaya Lori ISE Tisa
[email protected] asked 9 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 9 months ago

Nitori pe aroko ajẹmọ isioaya ti a fẹ lati tunto ju isioaya ti a fẹ lati ṣe ni ise tisa, mo yoo sọ fun o lati gba aroko yii:

  1. Iyanu ti o dara: Isioaya ti a fẹ lati ṣe ni ise tisa yoo gba aroko ajẹmọ ti o ṣe pataki lati fi iyanu fun eniyan, ki o toju awọn akẹkọ ti o n ṣe ise re, ati ki o tun wo ise re lati ri iyanu ti o ti wọle si ese re ati awọn ti o nilo lati jẹ iyanu ti o wọle.
  2. Asa ati asako: Aroko ajẹmọ isioaya yoo pese awọn aṣa ati asako ti o fẹ lati ṣe ni ise tisa. Ni aroko yii, o le pese ipilẹ ti o dara julọ lati fi orin, asa, iwe, ati asa idanwo fun awọn omo rẹ, ki o to wa ni iwe ti o to ni ọpọlọpọ asako ati awọn isọkan fun ise ti o fẹ lati ṣe ni ise tisa.
  3. Iwẹkọ ati asa-ọrọ: Aroko ajẹmọ isioaya yoo rọrun awọn iwẹkọ ati asa-ọrọ ti o ti fẹ lati ṣe ni ise tisa. Ni aroko yii, o le pese awọn iwẹkọ ti o dara lati fi iroyin, iwe-iṣẹ, tabi iwe-iye fun awọn omo rẹ. Awọn iwẹkọ ati asa-ọrọ yii yoo ṣe ipilẹ fun awọn omo rẹ lati fẹ lati ṣe ni ise tisa ati ki o tun fi awọn iṣẹtọ kan ṣe pẹlu awọn ifihan asa-ọrọ ti o ti wọle si ise re.
  4. Awọn aṣayan ti o ni ibojuto: Ni aroko ajẹmọ isioaya, o le pese awọn aṣayan ti o ni ibojuto fun ise ti o fẹ lati ṣe ni ise tisa. Awọn aṣayan ti o ni ibojuto yi yoo rọrun awọn aṣayan ti o yoo n ṣe ise ni ise re ati awọn itọsọna ti o ti wọle si ise re. O le fi aṣayan ti o ni ibojuto yii se iranlọwọ ati ilana lati ṣe ise ti o ti fẹ lati ṣe ni ise tisa.
  5. Asa ipinle: Aroko ajẹmọ isioaya yoo pese ipinle asa ti o fẹ lati ṣe ni ise tisa. Ni aroko yii, o le pese awọn i

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

2 + 16 =