Girama

Omowunmi asked 5 months ago

Àwọn ìyàtọ̀ wo ló wà láàárín àwọn ìsọ̀rí ọ̀rọ̀ onítumọ̀ gírámà àti onítumọ̀ àdámọ́ 

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Your Answer

13 + 12 =