ko nipa apola ise

All QuestionsCategory: Otherko nipa apola ise
olawale-ghazal mutiyat iyabo asked 4 months ago

ko nipa apola ise

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 4 months ago

Apola ise je awon idagbasoke ti o je apola fun ise ni awon orisa. Ni agbara awon apola ise, awon orisa wa ni o sunwon ni adura ati ipa. Awon idagbasoke yi ni awon nipa apola ise:

  1. Ogun: Ogun ni orisa ti o je apola ise ti o wa ni ise irin-ajo ati isanwo. O je asegun fun awon olopa, abe to ni ise ogun, ati awon onisowo. Ni aye, o je orisa ti o je apola ise fun awon ti o ti l’ara won, ati awon ti o nse irin-ajo tabi isanwo.
  2. Esu: Esu ni orisa ti o je apola ise ti o wa ni ise ajo, iranlowo, ati iranti. O je orisa ti o je apola ise fun awon ti o nse iranlowo, ati awon ti o nse ise opo aye.
  3. Osun: Osun ni orisa ti o je apola ise ti o wa ni ise oro, ipinle, ati idariji. O je asegun fun awon ti o nse oro, ifowosowopo, ati awon ti o nse ise idariji.
  4. Sango: Sango ni orisa ti o je apola ise ti o wa ni ise ina, ilu ati idariji. O je asegun fun awon ti o nse ina, awon olopa, ati awon ti o nse ise idariji.
  5. Oya: Oya ni orisa ti o je apola ise ti o wa ni ise egbe, ipinle, ati idariji. O je asegun fun awon ti o nse egbe, awon onisowo, ati awon ti o nse ise idariji.

Awon idagbasoke yi ni awon orisa ti o je apola ise fun awon ti o ni agbara. Ni ojo ibi orisa, awon onisowo oloselu ati awon ti o nse ise irin-ajo tabi isanwo le gba agbara ati asegun lati awon orisa ti o je apola ise.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Your Answer

8 + 6 =