oro agbaso

ElezueJohn asked 2 years ago

Before using this website, you must read our disclaimer here.

oro agbaso le je

1 Answers
Loveth answered 2 years ago

Before using this website, you must read our disclaimer here.

Itumo ogun ati ohun ti an je logun; Iyato laarin ogun iya ati baba; Ona ti a n gba pin ogun ni ile … Pipa iroje ibi ti ipaje yii ti le waye apola oruko apola ise ati awon ihun miiran … Afo asafo; Afo agba oro; Awon wunren ti maa n lo ninu oro agbaso.
I hope this helps?

Your Answer

16 + 10 =