oro agbaso

ElezueJohn asked 3 years ago

oro agbaso le je

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
Loveth answered 3 years ago

Itumo ogun ati ohun ti an je logun; Iyato laarin ogun iya ati baba; Ona ti a n gba pin ogun ni ile … Pipa iroje ibi ti ipaje yii ti le waye apola oruko apola ise ati awon ihun miiran … Afo asafo; Afo agba oro; Awon wunren ti maa n lo ninu oro agbaso.
I hope this helps?

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY