Tasirin zamani akan sana'ar dukanci jima a yankin sakkwato

All QuestionsCategory: OtherTasirin zamani akan sana'ar dukanci jima a yankin sakkwato
Muhammad malami asked 8 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 8 months ago

Na sami wani hanya akan tasirin zamani akan sana’ar dukanci da jima a yankin Sakkwato, Nigeria. Zamani na sake fara gyara a baya bayan 2021, saboda yana da ilimin samar da hadin kai a binciken zamani. Kuma, ba na da bayani game da sakkwatun tarihin da ake sana’ar dukanci a yankin Sakkwato.
Domin haka, na cikin yanayin nan ba za mu iya bayyana bayani game da tasirin zamani akan sana’ar dukanci a yankin Sakkwato. Kuna iya damuwa da wannan tarihin ta tasirin zamani akan sana’ar dukanci a lokacin da kuke samu damar damuwa.
Nayi tallafi, ina sanarwa da kowa mafi yawan tarihin na kowane jihar da ke nufin samar da damuwa a yankin Nigeria. Duk da haka, za ku iya tuntubi mu akan irin su masu kawo damuwa a yankin Sakkwato ko kuma su gano damuwa a duk jihar biyu ne.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

0 + 17 =