Categories
Notes Yoruba Yoruba JSSCE

AKOLE ISE: ONKA – OOKALELAADOTA DE OGORUN-UN (51-100)

51Ookan le laadota50+1=51
52Eeji le laadota50+2=52
53Eeta le laadota50+3=53
54Eerin le laadota50+4=54
55Aarun din logota60-5=55
56Eerin din logota60-4=56
57Eeta din logota60-3=57
58Eeji din logota60-2=58
59Ookan din logota60-1=59
60Ogota60
61Ookan le logota60+1=61
62Eeji le logota60+2=62
63Eeta le logota60+3=63
64Eerin le logota60+4=64
65Aarun din laadorin70-5=65
66Eerin din laadorin70-4=66
67Eeta din laadorin70-3=67
68Eeji din laadorin70-2=68
69Ookan din laadorin70-1=69
70Aadorin70
71Ookan le laadorin70+1=71
72Eeji le laadorin70+2=72
73Eeta le laadorin70+3=73
74Eerin le laadorin70+4=74
75Aarun din logorin80-5=75
76Eerin din logorin80-4=76
77Eeta din logorin80-3=77
78Eeji din logorin80-2=78
79Ookan din logorin80-1=79
80Ogorin80
81Ookan le logorin80+1=81
82Eeji le logorin80+2=82
83Eeta le logorin80+3=83
84Eerin le logorin80+4=84
85Aarun din laa dorun-un90-5=85
86Eerin din laa dorun-un90-4=86
87Eeta din laa dorun-un90-3=87
88Eeji din laa dorun-un90-2=88
89Ookan din laa dorun-un90-1=89
90Aadorun-un90
91Ooksn le laa dorun-un90+1=91
92Eeji le laa dorun-un90+2=92
93Eeta le laa dorun-un90+3=93
94Eerin le laa dorun-un90+4=94
95Aarun din logorun-un100-5=95
96Eerin din logorun-un100-4=96
97Eeta din logorun-un100-3=97
98Eeji din logorun-un100-2=98
99Ookan din logorun-un100-1=99
100Ogorun-un100

EKA ISE: ASA

AKOLE ISE: ASA ATI OHUN ELO ISOMOLORUKO.

Asa isomoloruko je ona ti a n gba fun omo tuntun ni oruko ti yoo maa je titi lae ni ile Yoruba.

Gbogbo ohun ti olodumare da saye lo ni oruko. oniruuru ohun-elo tabi eronja ni Yoruba si maa n lo ni gba Ikomojade . Ojo kefa ni Yoruba n so omo loruko, I ba se omokurin tabi omobinrin tabi ibeji sugbon ni ibo miiran , ojo kesan-an ni won n so omokunrin lorunko, ojo keje ni ti obinrin ti awon ibeji ni ojo kejo.

Die lara ohun elo isomoloruko niyi,

Ohun eloIwure/adura
ObiBibi lobi n biku danu, bibi lobi n baarun danu, obi a bi ibi aye re danu.
OrogboOrogbo maa n gbo saye ni, o o gbo o, wa a to, wa a gbo kejekeje, o ko ni gbo igbo iya.
OyinA kii foyin senu ka roju koko, oro bi oyin bi adun ko ni dagbere fun o o koni je ikoso laye.
OtiOti kii ti, oko ni ti laye bee ni oti kii te, o ko ni t e
Epo pupaEpo ni iroju obe, aye re a roju.
IyoIyo nii mu obe dun, iwo ni o maa mu inu awon obi re dun.
AtaareAtaare kii bimo tire laabo, fofo ni le ataare n kun, oye re a kun fomo.
Aadunadun adun ni a n ba nile aadun, ibaje oni wole to o.
IrekeA kii ba kikan ninu ireke, ikoro ko ni wo aye re lae, aye re yoo dun
Omi tutuOmi la buwe, omi la bumu enikan kii ba omi sota,koo mu to Ko ni gbodi ninu re o Ko si ni sa pa o lori………

EKA ISE: LITIRESO

AKOLE ISE: AWON LITIRESO APILEKO ITAN AROSO – KIKA IW E TI IJOBA YAN

Igbelewon:

  • Kin ni asa isomoloruko?
  • Ko ohun elo isomoloruko marun un ki o si so bi a se n fi wure fun omo tuntun
  • Ko onka lati aadota de ogoorun

Ise asetilewa:Ise sise inu Yoruba Akayege for jssone

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY