Aroko isipaya Lori iku

All QuestionsCategory: Secondary SchoolAroko isipaya Lori iku
Sulaiman Ogunniyi asked 9 months ago

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

1 Answers
User AvatarStopLearn Team Staff answered 9 months ago

Aroko isipaya lori iku ni owo ede Yoruba to ti n se ohun ti o n so nipa agbara isipaya ti o le fi oju-oorun (iku) leele lori omo eniyan. Aroko yii ba ni iye lati ran awon omo eniyan lati gbe iku to leele lori oro awon omo eniyan ninu ile-iwe.
Ise aroko isipaya lori iku le ni iye lati se awon ohun ti o nse lati da omo eniyan si idi pataki. Ni agbara aroko yii, awon omo eniyan le gba iku to leele lori iwo ise ti o nse. Aroko yii le ran awon omo eniyan si oro idojukokan, idanimarun, ati iye ti o n feni lati gbe iku to leele lori idanimarun.
Awon iye ti o n se lati gbe aroko isipaya lori iku ni:

  1. Ise Isipaya: Ise aroko isipaya lori iku ni lati se ise isipaya, eyiti o n gba awon omo eniyan si idojukokan ati idanimarun ti o wa ninu ile-iwe. Ni agbara aroko yii, awon omo eniyan le gba itoju lori isipaya iku ati ise isipaya ti o n se lati pese awon ohun ti o n so nipa idanimarun, bi awon adojuru ati awon ohun ti o n feni lati da iku.
  2. Ara-Eniyan ati Ise: Aroko isipaya lori iku le joko si opolopo iranlowo ti o n se ni eniyan ati ise. Ni agbara aroko yii, awon omo eniyan le gba itoju lori aisan ati ise isipaya ti o n se lati gbe iku to leele si eniyan. Awon omo eniyan ti n gba owo iye niwaju, ti n gba ise ti o n pe si owo ti o n se, ati ti n gba itoju lori awon ohun ti o n so nipa idanimarun, yio pese ise to dara ati yio pe oju-iwe ti o n fun isipaya lori iku.
  3. Asa ati Iseiran: Ise aroko isipaya lori iku le joko si asa ati iseiran ninu awon omo eniyan. Ni agbara aroko yii, awon omo eniyan le gba iye ti o n se lati gbe iku to leele si oro asa, oro idojukokan, ati oro idanimarun. Asa to dara ati iseiran ti o n se nipa isipaya lori iku yio jeki awon omo eniyan le gba ise ti o n pe si oro ti o wa ninu awon asa ati iseiran, ki o si pe agbara lati gba iku to leele si idanimarun.
  4. Ipinlese ati Aisan: Ise aroko isipaya lori iku le joko si ipinlese ati aisan ninu awon omo eniyan. Ni agbara aroko yii, awon omo eniyan le gba iye ti o n se lati gbe iku to leele si oro ipinlese ati aisan. Awon omo eniyan le se ipinlese ati aisan ti o n se lati da iku to leele lori oro ipinlese ati aisan, ti yio pe awon omo eniyan si aye ti o n tobi ati ti o n feni.
  5. Agbara ati Ipinlese: Aroko isipaya lori iku ni agbara lati se ipinlese ati ipinlese lati gbe aye ati agbara si awon omo eniyan. Ni agbara aroko yii, awon omo eniyan le gba itoju lori aisan ati ise isipaya ti o n se lati gbe iku to leele si oro agbara ati ipinlese. Awon omo eniyan ti n gba owo iye niwaju, ti n gba ise ti o n pe si oro ipinlese ati ipinlese, yio da aye ti o n tobi ati yio fi asegun so agbara lati gbe iku to leele lori iye ati agbara won.

Ni oro isele yii, aroko isipaya lori iku ni agbara lati se ise isipaya, ise ipinlese, ati iseiran lati gbe aye ti o n tobi si ile-iwe ni Ghana. Aroko yii le jeki awon omo eniyan le se ise to dara, le gbe agbara lati gba iku to leele si oro idanimarun, ati le se iseiran lati se ise to dara lati se aye ti o n tobi ati ti o n feni.

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY

Your Answer

11 + 1 =