Categories
Notes Yoruba

ATUNYEWO AAYAN OGBUFO

Aayan ogbufo ni itumo ede lati ede kan si omiran, paapaa julo ede geesi si ede Yoruba.

Amuye for Ogbufo

1. Gbigbo ede mejeeji: a gbodo gbo ede mejeeji daradara, eyi ni ede ti yoo tumo ati ede ti yoo tumo re si.

2. Mimo ko ati mimo kaa: ogbufo gbodo le ka ede mejeeji daradara nitoripe akosile ede geesi ni won yoo gbe fun wa lati tumo.

Apeere ogbufo gbolohun die

Ede Geesi                                                                                Itumo lede Yoruba

He was ashamed of his behaviour                                          Oju tii nitori iwaa re

The headmaster permited the children to go home              Oga ile eko na fun awon akeeko laye lati lo sile                                   

The tortoise tricked the tiger and caged it at last                  Ijapa tan ekun naa je o sit i mo inu aago leyin – o – reyin

It rained cats and dogs in Lagos yesterday                             Ojo ro ofeere wu oku ole ni ilu Eko lana

Whoever beaks any of these golden rules                             Enikeeni ti o ba ru eyikeyi ninu awon ofin pataki wonyi yio dara re lebi

will have himself to blame

Click here to ask a question and get an answer published in the forum. Read our disclaimer.

Get paid for every topic you create in: Shoutam.com Forum!MAKE-MONEY